1020 Khz. | LRJ214 AM 1020

  • Santa Fe 681
  • (J5402ACN) – San Juan – San Juan
  • (0264) 421-2443
  • www.am1020.com.ar
  • Emisora operada por Sur S.R.L.